עיריית נתניה - רישום מקוון למאגר יועצים וספקים

תנאי השימוש באתר

1. אישור

1.1 הנך מאשר כי עצם שימושך באתר האינטרנט המצוי בכתובת https://app.vendors.co.il/netanya להלן "האתר") המופעל עבור עיריית נתניה (להלן "הנתניה" ) על ידי חב' ארמה ניתוח מידע בע"מ (להלן: "ארמה" או "המפעיל"), מהווה הסכמה מלאה מצידך לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן.

1.2 הנך מאשר כי ידוע  לך שמטרת האתר לשמש כלי להגשת מועמדות של יועצים להיכלל במאגר היועצים (להלן "המאגר") של הנתניה.

1.3 כל פעולה באתר וכל שימוש באתר, לרבות גלישה באתר, צפייה בתכני האתר, הרשמה למאגרי מידע באמצעות האתר, הזנת פרטים באתר, כפופים לתנאי השימוש ומהווים הסכמה של המשתמש ו/או המעיין באתר ו/או נותן השירותים ו/או היועץ המבקש להיכלל במאגר (להלן לחוד ו/או ביחד : "המשתמש") לכך שתנאי השימוש מחייבים אותו ולכך שיפעל בהתאם לתנאי השימוש.

1.4 הנתניה רשאית לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתו, את הוראות תנאי השימוש ולפרסמם בנוסחם המתוקן באתר.

1.5 הוראות תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אולם מתייחסים לזכר ונקבה כאחד.

1.6 כותרות הסעיפים משמשות לצרכי נוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש.

2. שימוש באתר

2.1 המשתמש מתחייב לפעול ולעשות שימוש באתר בדרך נאותה ומקובלת ובהתאם להוראות כל דין ולמטרה לשמה נועד.

2.2 המשתמש לא יעשה שימוש באתר באופן אשר יש בו משום לפגוע ו/או להפר בכל דרך שהיא זכויות של צדדים שלישיים, לרבות קניין רוחני (IP) ו/או לפגוע בשמו הטוב של אדם/גוף אחר ו/או להתחזות לאדם אחר ו/או למסור מידע שאינו נכון ו/או מטעה.

2.3 המשתמש מתחייב לא להריץ תוכנות על בסיס נתוני האתר ו/או לנסות להעתיק או לעקוף את מבנה הניווט באתר ו/או לא לבצע כל מניפולציה על בסיס הנתונים של האתר ו/או לא לשבש או להפריע לפעילות התקינה של האתר.

2.4 הוראות טכניות לשימוש באתר:

2.4.1 האתר מבוסס על טכנולוגיית אינטרנט ותקשורת. תנאי הכרחי להצלחת תהליך הרישום באמצעות האתר, הוא שימוש במחשב תקין בו מותקן דפדפן וכן חיבור מהיר לאינטרנט.  המערכת מותאמת לגלישה באחד מהדפדפנים הבאים: Google Chrome או Microsoft Edge  או Safari.

2.4.2 ניתן להעלות לאתר מסמכים בפורמט PDF בנפח מקסימלי של 2.5 מגה בייט למסמך בודד. רצוי להעלות למערכת קבצים בנפח של עד כמה מאות KB לאחד.

2.4.3 יש להעלות כל מסמך אל המקום המיועד לו באתר ולא להעלות מסמכים בנושאים שונים ללשוניות לא מתאימות.

2.4.4 העלאה לאתר של קבצים שנפחם גדול יותר מ- 2.5 מגה בייט, או קבצים מאוחדים המכילים מידע בנושאים שונים המאוגדים לקובץ אחד עלולה לפסול את הגשת מועמדות המשתמש להכללה במאגר.

3. אחריות

3.1 השימוש  באתר והזנת נתונים לתוכו יעשו באחריות מלאה של המשתמש מבלי שניתנת כל התחייבות או אחריות של הנתניה ו/או של המפעיל ביחס לקליטתם התקינה, לנכונותם ולשלמותם.

3.2 הנתניה ו/או המפעיל אינם אחראים להפרעה בשימוש באתר, להימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים ואינם מתחייבים כי השימוש לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזק לרבות תקלות הכרוכות בספקי תשתית, ספקי תקשורת וכיו"ב.

3.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנתניה ו/או המפעיל אינם אחראיים כלפי המשתמש, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף הקשור בהיעדר יכולת לעשות שימוש באתר בשל אי תקינותו בפרק זמן מסוים ו/או בשל אי קיום ההוראות הטכניות לשימוש באתר ע"י המשתמש או מכל סיבה אחרת.

3.4 הנתניה זכאית לערוך שינויים באתר מכל מין וסוג וכן לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו לצורך הפעלה שוטפת של האתר ו/או תחזוקתו ו/או לצורך קיום הנחיות אשר ניתנו בקשר עם האתר מצד גורמים מוסמכים ו/או הנתניה. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים ו/או עדכונים באתר לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד המשתמש.

3.5 המשתמש מצהיר ומתחייב כי פרטיו ו/או פרטי גוף אחר שהנו חלק ממנו ו/או קשור אליו  (ככל שהזין אותם באתר ו/או מי מטעמו), הנם נכונים ומדויקים, ומכל מקום העירייה ו/או המפעיל אינם אחראים לתוכן פרטי המשתמש באתר, והיא אף לא לכל שימוש שיעשה על ידי כל גורם שהוא בהסתמך על נתונים אלו שהוזנו לאתר.

3.6 המשתמש מתחייב לשפות את הנתניה ו/או הפועלים מטעמה בגין כל נזק, חסרון כיס, הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד) שייגרמו לה הקשורים לשימוש שלו באתר באופן שאינו כדין  ו/או לשימוש שלילי המפר את תנאי השימוש ו/או התנהגות לא נאותה.

4. הגשת מועמדות להכללה במאגר באמצעות האתר

4.1 משתמש רשאי להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים ו/או נותני השירותים של הנתניה באמצעות מילוי שדות ו/או בחירת שדות אשר מופיעים באתר אליהם יש לצרף מסמכים שנדרש לטעון במקום ייעודי באתר. הנתניה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע או לעדכן את השדות הללו וכן לשנות ו/או לעדכן את רשימת המסמכים.

4.2 לצורך הגשת המועמדות להכללה במאגר, יידרש המשתמש למסור פרטים ומסמכים שונים אודותיו ו/או אודות הגוף שהוא מייצג, כמפורט באתר, לרבות פרטים בנוגע לניסיון רלוונטי, תעודות השכלה, רישוי מקצועי ככל שנדרש, פרטים ליצירת קשר ועוד (להלן: "פרטי הרישום").

4.3 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו חייב למסור למאגר הנתניה את פרטי הרישום, ומסירת פרטי הרישום נעשית אך ורק בשל הסכמתו לכך ומתוך רצונו החופשי להגיש מועמדות, באמצעות האתר, להיכלל במאגר.

4.4 המשתמש מצהיר כי הוא מוסר את פרטי הרישום מתוך הסכמה לכך שיפורסמו בעתיד באתר האינטרנט של העירייה ו/או בכל מקום אחר, ככל שיוחלט להכליל אותו במאגר, לפי שיקול דעתה של הנתניה.

4.5 משתמש אשר ימלא את פרטי הרישום נותן בזאת את הסכמתו לאגירתם במאגרי המידע של הנתניה. מובהר כי הנתניה היא בעלת המאגר ואילו ארמה הנה המפעילה של האתר בלבד.

4.6 בנוסף, למען הסר ספק מובהר כי נתניה אינה אחראית לכך שהגשת מועמדות להכללה במאגר באמצעות האתר, תסייע בידי הנרשם להתמנות כנותן שירותים ו/או כיועץ נתניה.

5. זכויות יוצרים וקניין רוחני

5.1 כל הזכויות באתר, לרבות אך לא רק, על בסיס הנתונים, עיצוב האתר, מבנה האתר, יישומים ואפליקציות באתר, קוד מחשב, קובץ גרפי, ניסוחים וכל מידע או פריט הכלולים באתר, שייכות לארמה ניתוח מידע בע"מ.

5.2 אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי או לעשות שימוש מסחרי בכל אחד מרכיבי האתר שפורטו בסעיף ‎5.1 לעיל, בלא קבלת הסכמה בכתב של ארמה ניתוח מידע בע"מ.

6. תחולת דין וסמכות שיפוט

6.1 על השימוש באתר ועל כל עניין הקשור והנוגע לתנאי השימוש באתר והנובע מהם, לרבות, פירושם ו/או ביצועם/או הפרתם ו/או תוקפם/או חוקיותם/או ביטולם יחולו דיני מדינת ישראל.

6.2 לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב- יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בתנאי השימוש ובכל עניין הקשור והנוגע לתנאי השימוש והנובע מהם.

Loading...