logo

הליכי רכש- הסוכנות היהודית לארץ ישראל

ברוכים הבאים לאתר הליכי הרכש של הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן "הסוכנות היהודית"), באתר זה מתפרסמים הליכי הזמנה פעילים להציע הצעות לספק שירותים או טובין לסוכנות היהודית. עם סיום הגשת הצעה באמצעות האתר תשלח למגיש ההצעה, באמצעות דוא"ל, הודעת אישור הכוללת מס' אסמכתא - באחריות המציע לוודא קבלת מספר אסמכתא.

שאלות הבהרה ניתן להגיש באמצעות לחיצה על השורה "הגשת שאלות הבהרה" תחת "אפשרויות". לתמיכה טכנית נא ללחוץ על הקישור  שבתחתית העמוד.

הסוכנות היהודית אינה כפופה לחוק חובת מכרזים תשנ"ב 1992, ופועלת בהתאם לנוהל רכש שגיבשה ברוח עקרונות דיני המכרזים. 

מספר נושא סטטוס תאריך אחרון
להגשה
תאריך אחרון
לשאלות הבהרה
הבהרות ועדכונים תאריך מענה לשאלות  
17/2023 אספקה והתקנת מזגנים במרכזי קליטה ברחבי הארץ סגור להגשה 07/08/2023 12:00 06/08/2023 12:00 לתשומת לבכם ישנם הבהרות שפורסמו תחת אפשרויות>>מענה להבהרות ועדכונים 06/08/2023
21/2023 בל"מ לאספקה והתקנת 6 מעליות נוסעים חדשות ותחזוקתן במרכז קליטה 'בית קנדה' בירושלים סגור להגשה 22/01/2024 12:00 26/12/2023 12:00 10/01/2024
16/2023 הזמנה להגיש הצעות - דיור זמני לקליטת עולים מרכז קליטה באזור המרכז סגור להגשה 25/07/2023 12:00 12/07/2023 12:00 18/07/2023
18/2023 הזמנה להגיש הצעות הצעות למתן שירותי שיווק ופרסום למיזם "קול העם" סגור להגשה 11/09/2023 12:00 04/09/2023 12:00 לתשומת לבכם ישנם הבהרות שפורסמו תחת אפשרויות>>מענה להבהרות ועדכונים 06/09/2023
10/2023 הזמנה להגיש הצעות לביטוח נסיעות שליחים לחו"ל לסוכנות היהודית לא"י סגור להגשה 13/07/2023 12:00 21/06/2023 12:00 לתשומת לבכם ישנם הבהרות שפורסמו תחת אפשרויות>>מענה להבהרות ועדכונים 28/06/2023
3/2023 הזמנה להגיש הצעות להפעלת קייטנות וימי הפוגה לילדי הקרן לנפגעי טרור מיסודה של הסוכנות היהודית סגור להגשה 25/06/2023 12:00 15/06/2023 12:00 לתשומת לבכם ישנם הבהרות שפורסמו תחת אפשרויות>>מענה להבהרות ועדכונים 19/06/2023
11/2023 הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי פרסום וניהול מדיה סגור להגשה 19/10/2023 12:00 29/08/2023 12:00 לתשומת לבכם ישנם הבהרות שפורסמו תחת אפשרויות>>מענה להבהרות ועדכונים 12/09/2023
15/2023 הזמנה להגיש הצעות לסוכנות היהודית - דיור זמני לקליטת עולים בירושלים - מרכז קליטה סגור להגשה 29/06/2023 12:00 27/06/2023 12:00 28/06/2023
3/2024 הזמנה להגיש הצעות לספק לוגיסטי עבור מחנה קיץ לילדים בכפר הנוער קרית יערים 2024 (2 מחזורים) סגור להגשה 17/03/2024 12:00 03/03/2024 12:00 10/03/2024
1/2024 הזמנה להגיש הצעות לספק לוגיסטי עבור מסע לפולין של חניכי המכון למדריכי חו"ל של הסוכנות היהודית סגור להגשה 16/01/2024 12:00 07/01/2024 12:00 לתשומת לבכם ישנם הבהרות שפורסמו תחת אפשרויות>>מענה להבהרות ועדכונים 10/01/2024
13/2023 הזמנה להגיש הצעות לעולמית בנייה, ביצוע וניהול תוכנית לימודית-חווייתית בישראל לקבוצת סטודנטים מהתפוצות סגור להגשה 06/07/2023 12:00 25/06/2023 12:00 28/06/2023
4/2024 הזמנה להגיש הצעות לפותחים עתיד עבור אירוח ותפעול סמינר עובדים/ות פותחים עתיד מאי 2024 סגור להגשה 26/03/2024 12:00 17/03/2024 12:00 לתשומת לבכם ישנם הבהרות שפורסמו תחת אפשרויות>>מענה להבהרות ועדכונים 19/03/2024
14/2023 הזמנה להגיש הצעות לשירותי הפקת כנס השקת יוזמת הנשיא: "קול העם" סגור להגשה 04/07/2023 12:00 25/06/2023 12:00 לתשומת לבכם ישנם הבהרות שפורסמו תחת אפשרויות>>מענה להבהרות ועדכונים 27/06/2023
20/2023 הזמנה להגיש הצעות עבור מתקן אירוח ו/או הפקת סמינר עובדים/ות פותחים עתיד נובמבר 2023 סגור להגשה 28/09/2023 12:00 18/09/2023 12:00 19/09/2023
12/2023 הזמנה להגיש לסוכנות היהודית - הצעות דיור זמני לקליטת עולים - מרכז קליטה סגור להגשה 22/06/2023 12:00 14/06/2023 12:00 לתשומת לבכם ישנם הבהרות שפורסמו תחת אפשרויות>>מענה להבהרות ועדכונים 19/06/2023
2/2024 הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר מתווכים למתן שירותי תיווך בעסקאות רכישה והשכרת דירות לעולים חדשים ולמועמדי עלייה סגור להגשה 21/01/2024 12:00 09/01/2024 12:00 לתשומת לבכם ישנם הבהרות שפורסמו תחת אפשרויות>>מענה להבהרות ועדכונים 14/01/2024
9/2023 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אירוח לסוכנות היהודית עבור קורסי הכשרות מחנות הקיץ סגור להגשה 20/06/2023 12:00 06/06/2023 12:00 לתשומת לבכם ישנם הבהרות שפורסמו תחת אפשרויות>>מענה להבהרות ועדכונים 13/06/2023
6/2024 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אירוח לסוכנות היהודית עבור קורסי הכשרות מחנות הקיץ סגור להגשה 12/05/2024 12:00 02/05/2024 12:00 08/05/2024
19/2023 הזמנה שניה להגיש הצעות לסוכנות היהודית לביצוע תכנית לחיזוק הקשר בין קהלים בישראל וצפון אמריקה (ארהב וקנדה) סגור להגשה 23/10/2023 12:00 10/10/2023 12:00 16/10/2023
22/2023 קול קורא - להיכלל במאגר ארגונים המתמחים בפעילות חינוכיתקהילתית ליהודי צרפת סגור להגשה 21/12/2023 12:00 12/12/2023 12:00 לתשומת לבכם ישנם הבהרות שפורסמו תחת אפשרויות>>מענה להבהרות ועדכונים 14/12/2023
5/2024 קול קורא להגשת הצעות למתן שירותי ליווי, הדרכה, ייעוץ וטיפול בתחום חוסן ומענה רגשי סגור להגשה 31/03/2024 12:00 19/03/2024 12:00 לתשומת לבכם ישנם הבהרות שפורסמו תחת אפשרויות>>מענה להבהרות ועדכונים 21/03/2024
23/2023 קול קורא להיכלל במאגר ספקים של הסוכנות היהודית ביצוע הכשרות מקצועיות למועמדי עליה ועולים חדשים במגוון תחומים והשמתם סגור להגשה 03/01/2024 12:00 24/12/2023 12:00 לתשומת לבכם ישנם הבהרות שפורסמו תחת אפשרויות>>מענה להבהרות ועדכונים 27/12/2023
Loading...