עיריית הרצליה
מערכת מכרזים

הרצליה עיריית מזמינה יועצים וספקים להציע את מועמדותם באופן מקוון - באמצעות אתר זה, להיכלל במאגר המציעים שהיא מנהלת לצורך התקשרויות לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים

להלן קישור אל אתר המועצה בו מופיע נוהל מחייב לגבי ההרשמה למאגר

התחומים הנדרשים למועצה והמועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצגים בתחתית דף זה !

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה להתקשר עם מי מהמציעים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים עדכניים: Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

רישום וכניסת
ספקים

שלום.  כתובת ה- IP שלך 54.173.214.227. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי ובמספר ע"מ/ח"פ/ע"ר/ש"ר. לחיצה על כפתור "כניסה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה
החלפת מספר לכניסה

מאגר היועצים והספקים פתוח לתחומים הבאים

14.3 - כמאות
תנאי סף:
  • אחד מבעליו של המציע ו/או המנכ"ל ו/או המנהל (להלן: "הבעלים") הינו מהנדס אזרחי בעל רישיון בתוקף ו/או מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים ו/או הנדסאי בניין הרשום בפנקס ההנדסאים.
  • המציע בעל ניסיון בלפחות 10 פרויקטים*, בהיקף העולה על 10 מלש"ח כ"א [לא כולל מע"מ], אשר ביצועם הושלם בין השנים 2015 ועד 2020 (כולל), מהם כמחצית פרויקטים של פיתוח וכמחצית פרויקטים של בניה; 3 מהפרויקטים בוצעו עבור ערים**.
  • *פרויקטים: פרויקטים בנושא בנייה, ופיתוח המרחב הציבורי עבור גורמי רשות*** הכוללים, בין היתר, עריכה של מסמכי המכרז השונים, ריכוז, הכנה ובקרה על מפרטים, כתבי כמויות ואומדנים של מכלול נושאי התכנון במכרזים. **ערים – כמוגדר בהזמנה להציע הצעות מספר 01/2018 בדבר הגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה. ***גורמי רשות – כמוגדר בהזמנה להציע הצעות מספר 01/2018 בדבר הגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה.
תאריך אחרון לרישום 28/02/2022
14.4 - יועץ בתחום מתקני תברואה
תנאי סף:
  • אחד מבעליו של המציע ו/או המנכ"ל ו/או המנהל (להלן: "הבעלים") הינו מהנדס אזרחי בעל רישיון בתוקף.
  • המציע מעסיק (בנוסף לבעלים כמפורט בסעיף 2.1.3) לפחות עובד אורגני אחד אשר הינו מהנדס אזרחי בעל רישיון בתוקף ו/או הנדסאי אזרחי הרשום בפנקס ההנדסאים, והינו בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתכנון ופיקוח עליון על מתקני תברואה.
  • המציע הינו בעל ניסיון בתכנון ופיקוח עליון על מתקני תברואה של 10 מבנים בערים*, בין השנים 2015 ועד 2020 (כולל), אשר מתוכם 5 מבנים לפחות הינם מבני ציבור. *ערים – כמוגדר בהזמנה להציע הצעות מספר 01/2018 בדבר הגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה.
תאריך אחרון לרישום 28/02/2022

יועץ כלכלי - 15.1
תנאי סף:
  • אחד מבעליו של המציע ו/או המנכ"ל ו/או הסמנכ"ל ו/או העובד של המציע (להלן: "היועץ") הינו בעל תואר אקדמי בכלכלה או בחשבונאות או בעל תעודת רו"ח מוסמך.
  • היועץ בעל ניסיון ב-5 השנים האחרונות בהכנה, ניתוח וייעוץ של לפחות 5 עבודות באחד או יותר מהנושאים שלהלן: א. הכנת תכנית הבראה ב. ניתוח כלכלי של תאגיד ג. הכנת תכנית עסקית ד. בדיקת התייעלות כלכלית
תאריך אחרון לרישום 31/01/2022
Loading...